Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Yhdistyksen säännöt

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ad Hoc – Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Ad Hoc. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston hallintotiedettä opiskelevien etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan hallintotieteen opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, koulutus- ja ajanviettotilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä opiskelijajärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat:

1) Varsinaiset jäsenet. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelijat, joiden opinnot suuntaavat hallintotieteeseen ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy jäsenen. Jäsen voidaan erottaa tutkinto-oikeuden päättyessä.

2) Kannatusjäsenet. Kannatusjäseneksi voivat ryhtyä luonnolliset henkilöt ja hallituksen hyväksymät oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka ovat maksaneet yhdistyksen syyskokouksessa määrätyn kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

3) Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan lainmukaisesti. Erotessaan jäsen menettää hänelle kuuluvat jäsenoikeudet.

Yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Tässä kokouksessa on asianosaisella oikeus tulla kuulluksi.

5 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on kertaluonteinen jonka jälkeen hän on vapaa vuosittaisesta jäsenmaksusta ja kannatusjäsenmaksu on vuotuinen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta ja asioiden hoidosta vastaa hallitus. Yhdistystä edustaa hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Työnjaostaan hallitus päättää itse. Toimikausi
alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

7 § Hallituksen kokous

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Puheenjohtaja on lisäksi velvollinen kutsumaan kokouksen koolle, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on laillinen, kun siitä on ilmoitettu hallituksen keskenään sopimalla
menettelyllä.

Mikäli hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään, ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa. Mikäli yksikin jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä, ja ehdotusta kannatetaan, pantakoon se toimeen.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokouksessa voidaan käyttää etäosallistumismahdollisuutta.

8 § Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimintakautensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä, mikäli hän on jatkuvasti estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan tai toistuvasti laiminlyö hallitusvelvoitteensa.

Yhdistyksen kokous päättää, valitseeko se erotetun jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

9 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä muut yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti koolle kutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on ilmoitettu vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostilla yhdistyksen jäsenille.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja jonka tarkastavat pöytäkirjantarkastajat.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä noudatetaan 7 §:n 2 momentissa määrättyä menettelytapaa. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi niissä tapauksissa, joissa nämä säännöt toisin määräävät.

12 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

1) esitetään edeltävän toimikauden hallituksen toimintakertomus;

2) esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
edelliseltä toimikaudelta; sekä

3) päätetään vastuuvapaudesta edellisen toimikauden hallitukselle.

13 § Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä joulukuun 31. päivään mennessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa:

1) päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta;

2) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle;

3) päätetään uusista kunniajäsenistä hallituksen esityksen pohjalta;

4) valitaan yhdistykselle seuraavalle toimikaudelle hallitus: puheenjohtaja sekä muut
hallituksen jäsenet; sekä

5) valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle varamies seuraavaksi
tilikaudeksi.

14 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden (1) kuluessa vaateen esittämisestä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan pitää myös, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

15 § Sääntöjen muutos

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.
Ehdotuksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.

Ehdotus käsitellään hallituksen valmistelemana seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Jos ehdotusta ei hyväksytä yksimielisesti, sen on saatava äänestyksessä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puolelleen tullakseen hyväksytyksi.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Varjoen tarkemmasta kohdentamisesta päätetään purkamisesta päättävässä kokouksessa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa taakseen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Ennen ensimmäistä purkamista koskevan kokouksen pitämistä on tieto kokouksesta annettava erikseen myös kolmelle (3) viimeisimmälle yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajalle sekä yhdistyksen perustajajäsenille.

17 § Muut säännökset

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.